Castellano | Català | English | Italiano
Aquest Avís Legal estableix les condicions d'accés als webs www.barcelona365.es (en endavant, la WEB) i d'ús dels seus continguts tals com el codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, textos, imatges, fotos, so i qualsevol altra creació (en endavant i conjuntament, els CONTINGUTS).

1. Identificació i contacte

1.1 La WEB és titularitat de Joan Francesc Garcia Juan (societat Barcelona365), autònom amb NIF núm. 43.675.456-C

1.2 Barcelona365 facilita les següents dades de contacte:

- Direcció postal: C. Estrop, 3 Bxos 1a - 08912 Badalona - Espanya
- Telèfon: +34 629 70 90 77
- E-mail: info@barcelona365.es

2. Coneixement i acceptació

2.1 L'accés a la WEB atribueix la condició d'usuari de la WEB (en endavant, USUARI).

2.2 Navegar per la WEB significa que l'USUARI coneix i accepta sense reserves aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment que l'USUARI accedeix a la WEB.

3. Propietat Intel·lectual (Drets d'Autor)

3.1 Tots els drets d'autor de la WEB i els seus CONTINGUTS són propietat de Barcelona365 o bé aquesta n'ha adquirit els corresponents drets d'explotació dels seus titulars i/o autors, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual.

3.2 Únicament es permet a l'USUARI la visualització i descàrrega dels CONTINGUTS de la WEB per al seu ús personal i no comercial.

3.3 Per a qualsevol altre ús dels CONTINGUTS de la WEB no expressament autoritzat en aquest Avís Legal, l'USUARI ha de sol·licitar i obtenir la prèvia autorització escrita de la TITULAR o del tercer titular/autor.

4. Responsabilitat de l'USUARI

L'ús no autoritzat dels CONTINGUTS de la WEB o la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual de la TITULAR donarà lloc a les responsabilitats previstes per la legislació vigent.

5. "Cookies"

La WEB de Barcelona365 no utilitza "cookies".

6. Modificacions i durada

6.1 Barcelona365 es reserva el dret d'ampliar, modificar o suprimir els CONTINGUTS de la WEB i/o les condicions d'aquest Avís Legal, en qualsevol moment sense preavís.

6.2 Barcelona365 també es reserva el dret de suspendre i/o restringir, sigui temporalment o permanentment, l'accés a la WEB i/o ús dels seus CONTINGUTS, en qualsevol moment sense preavís.

7. Exclusió de responsabilitat i garanties

7.1 Barcelona365 no garanteix ni es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir els CONTINGUTS de la WEB.

7.2 Barcelona365 no garanteix ni es responsabilitza de la continuïtat de la WEB.

8. Enllaços

8.1 Per establir vincles de webs de tercers a la WEB, cal obtenir primer l'autorització escrita de Barcelona365.

8.2 La WEB pot tenir enllaços a webs de tercers. Barcelona365 no assumeix cap responsabilitat pels continguts, informacions o serveis que apareguin en webs de tercers.

9. Llei aplicable i jurisdicció

9.1 Aquest Avís Legal es regeix per la Legislació espanyola.

9.2 Per solucionar qualsevol controvèrsia derivada de l'accés a la WEB o de l'ús dels seus CONTINGUTS, Barcelona365 i l'USUARI es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.